1 “Төрийн банк”
Хугацаа: 2 жил
Хүү: 2.2% – 2.0%
1800-1881

2 “Ариг банк”
Хугацаа: 2 жил
Хүү: 2.3% – 2.0%
7013-3060

3 “Ин банк”
Хугацаа: 12 сар
Хүү: 2.4% – 2.1%
1800-1188

4 “Тэрх капитал”
Хугацаа: 12 сар
Хүү: 3.0%
9402-9040, 9410-9040