Та бүхэнд Монгол улсын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд орон сууцны үнийн өөрчлөлт хэрхэн явагдаж байгааг танилцуулж байна.

Орон сууцны үнийн хувьд 9 болон 10-р саруудад хамгийн их өсөлттэй байдаг буюу дунджаар бусад саруудын үнээс 1.3%-иар илүү үнэтэй борлуулагддаг ажээ.
Харин орон сууцны үнэ хамгийн хямд байдаг сар нь 3 болон 4-р сарууд бөгөөд тухайн саруудад орон сууцны үнэ бусад саруудаас дунджаар 1.7%-иар хямд борлуулагддаг байна.

Эх сурвалж: Монголбанк – Статистик мэдээлэл